Пән атауы: Жалпы дәрігерлік тәжірибеcіндегі фтизиатрия
Пәннің коды: ZhDTF 6303
Мамандығы: 5В130100 «Жалпы медицина»
Кредит саны: 4
Курсы: 6